Họ và tên: NGUYỄN TRUNG TÍN
Số báo danh: 0206
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc trẻ
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0