No.4 SBD: 0195
Điểm bình chọn: 119
SBD: 0222
Điểm bình chọn: 179
SBD: 0200
Điểm bình chọn: 293
SBD: 0238
Điểm bình chọn: 144
No.5 SBD: 0188
Điểm bình chọn: 80
No.6 SBD: 0262
Điểm bình chọn: 56
No.7 SBD: 0230
Điểm bình chọn: 48
No.8 SBD: 0273
Điểm bình chọn: 4
No.9 SBD: 0177
Điểm bình chọn: 2
No.10 SBD: 0387
Điểm bình chọn: 1
No.11 SBD: 0114
Điểm bình chọn: 1
No.12 SBD: 0207
Điểm bình chọn: 1
No.13 SBD: 0235
Điểm bình chọn: 1
No.14 SBD: 0191
Điểm bình chọn: 1