Họ và tên: LÊ THÀNH TÂM
Số báo danh: 0114
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc Bolero
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG