Họ và tên: NGUYỄN ĐINH QUỐC KHÁNH
Số báo danh: 0386
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc trẻ
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0