Họ và tên: NGUYỄN NGỌC SÁNG
Số báo danh: 0163
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc trẻ
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0