Họ và tên: TRẦN VĂN TỨ
Số báo danh: 0166
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc Bolero
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0