Họ và tên: LƯ HOÀI NIỆM
Số báo danh: 0170
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc Bolero
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0