Họ và tên: TRẦN ĐÌNH THẮNG
Số báo danh: 0195
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc Bolero
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0