Họ và tên: BÙI MẠNH TÍN
Số báo danh: 0218
Giới thiệu: Thí sinh dòng dân ca trữ tình
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG