Họ và tên: PHẠM MINH QUANG
Số báo danh: 0203
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc Bolero
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0