Họ và tên: TRẦN NGỌC LINH
Số báo danh: 0208
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc Bolero
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0