Họ và tên: NGUYỄN MINH ĐỨC
Số báo danh: 0280
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc trẻ
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG