Họ và tên: TRẦN THỊ THU HÀ
Số báo danh: 0262
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc Bolero
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG