Họ và tên: LÊ THỊ QUỲNH CHI
Số báo danh: 0200
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc trẻ
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0