Họ và tên: VŨ THÙY LINH
Số báo danh: 0293
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc trẻ
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0