Họ và tên: PHẠM DUY
Số báo danh: 0337
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc trẻ
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0