Họ và tên: LƯƠNG THỊ THOA
Số báo danh: 0353
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc Bolero
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0