Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH TÂM
Số báo danh: 0355
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc trẻ
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0